Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 26-01-2018

Beschikkingen fosfaatrechten

Fatale bezwaartermijn
De beschikkingen in verband met de vaststelling van de fosfaatrechten vallen momenteel (januari 2018) bij (melk)veehouders in de bus. Het betreft een besluit waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als geen bezwaar wordt aangetekend, wordt het besluit na genoemde termijn van zes weken onherroepelijk. Dit betekent, kort samengevat, dat de inhoud alsdan vast staat.
Het spreekt dan ook voor zich dat de inhoud van de beschikkingen goed gecontroleerd moet worden. Zijn volgens u de juiste dieraantallen en bijbehorende diercategorieën gehanteerd door RVO, klopt de in bijlage genoemde gemiddelde melkproductie per melkkoe in 2015 en de bijbehorende fosfaatproductie, was uw bedrijf in dat jaar grondgebonden, etc.?

In de beschikking wordt het ‘basisfosfaatrecht’ voor een bedrijf vastgesteld; het fosfaatrecht op basis van de hoofdregels van de Meststoffenwet. Het fosfaatrecht wordt uitgedrukt in kilogrammen fosfaat per jaar en is gebaseerd op het aantal stuks melkvee aanwezig op het bedrijf op 2 juli 2015. Een en ander wordt vastgesteld aan de hand van de I&R registratie en de forfaitaire diergebonden normen van de Meststoffenwet voor de diercategorieën 100, 101 en 102 (zoals deze golden in 2015).

Nog niet verwerkte bedrijfsoverdrachten
In de beschikking wordt door RVO melding gemaakt van het feit dat een na 1 december 2017 gemelde bedrijfsoverdracht mogelijk nog niet is verwerkt in de beschikking. De desbetreffende landbouwers zullen binnen acht weken een nieuwe beschikking ontvangen.
Deze nieuwe beschikking kan dus buiten de hierboven genoemde bezwaartermijn van zes weken verzonden worden. Neem geen risico; teken voorlopig (“pro forma”) bezwaar aan tegen de basisbeschikking. Mocht er iets “mis” gaan met de verwerking van de bedrijfsoverdracht dan kan u nooit verweten worden dat u de basisbeschikking onherroepelijk heeft laten worden. Een voorlopig bezwaarschrift kan immers ingetrokken worden, zodra de hernieuwde beschikking in de bus valt.

Vleesvee
In de praktijk is veel onduidelijk over de vraag voor welke dieren fosfaatrechten nodig zijn. Fosfaatrechten zijn volgens RVO nodig voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Hieronder valt bijvoorbeeld ook opfokjongvee voor vleesvee. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven geen beschikking (hebben) ontvangen, maar wél deze rechten nodig hebben. Het is van belang dat deze bedrijven bij RVO zélf een aanvraag indienen in verband met toekenning van fosfaatrechten.

Bijzondere omstandigheden/knelgevallen

Op basis van de Meststoffenwet kan in een aantal situaties ‘extra’ fosfaatrechten verkregen worden. Op de website van RVO staan de door de wetgever benoemde situaties. Een link naar deze site treft u hieronder aan:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/mest/fosfaatrechten/fosfaatrechten-algemeen/bijzondere-omstandigheden

Als u in aanmerking wil komen voor deze extra rechten dient u via www.mijnrvo.nl het daartoe bestemde formulier indienen. Dit moet vóór 1 april 2018 geschieden. RVO gaat vervolgens beoordelen of u volgens hen inderdaad in aanmerking komt voor extra rechten. Het besluit hieromtrent is wederom een beschikking vatbaar voor bezwaar en beroep.

Knelgeval maar geen voorziening in de wet?
Als u een knelgeval bent, maar de Meststoffenwet erkent u niet als zodanig, is het naar onze mening van belang dat u bezwaar aantekent tegen de vaststellingsbeschikking. Daarnaast kunt u (toch) een aanvraag indienen voor de knelgevallenregeling. Tegen deze afwijzing kunt u vervolgens ook procederen. Of de bestuursrechter u in het gelijk stelt, is echter onzeker. Wellicht oordeelt deze rechter dat op basis van de tekst van de wet ‘terecht’ geen rechten zijn toegekend.
Dit betekent dat het voor u mogelijk raadzaam kan zijn om u te wenden tot de civiele rechter en te procederen tegen de Staat der Nederlanden. Deze procedure zal gericht zijn op het verkrijgen van een schadevergoeding. De uitkomst van een dergelijke procedure is onzeker en de individuele feiten en omstandigheden spelen uiteraard een grote rol. Daarnaast zal de melkveehouder ‘een lange adem’ moeten hebben. Ervaring leert (helaas) dat het enige jaren kan duren voordat het laatste woord over dit soort zaken is gesproken…..

Voor nadere informatie, meer toegespitst op uw situatie, kunt u contact opnemen met mw. mr. H.A. (Rianne) Verbakel-van Bommel.

< Terug naar overzicht