Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
pelsdierenhouderij
Pelsdierenhouderij

Bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking loont!

Het is gebleken dat gemeenten in Nederland bij het vaststelln van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde) en bij het opleggen van de daaruit voortvloeiende aanslagen Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor pelsdierenhouderijen geen rekening houden met de waardedaling van onroerende bedrijfsmiddelen wegens de bijzondere omstandigheden in de pelsdierensector, namelijk de op 15 januari 2013 in werking getreden Wet verbod pelsdierhouderij.

Waardedaling onroerende bedrijfsmiddelen

Een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verbod pelsdierhouderij is dat de mogelijkheden om in Nederland een pelsdierenhouderijlocatie te verkopen beperkt zijn. Dit heeft een waardeverminderende uitwerking op de onroerende bedrijfsmiddelen van een pelsdierenhouderij, te meer omdat deze onroerende bedrijfsmiddelen veelal specifiek ingericht en alleen bruikbaar zijn voor de pelsdierenhouderij. In feite zijn de aan de pelsdierenhouderij dienstige bedrijfsgebouwen niet of zeer beperkt verkoopbaar en op termijn ook niet meer voor de pelsdierenhouderij (of enig andere sector) bruikbaar.

Weliswaar geldt voor de huidige pelsdierenhouderijen onder voorwaarden een overgangstermijn tot 1 januari 2024, de overgangstermijn is echter gekoppeld aan “degene die pelsdieren houdt op de dag van inwerkingtreding van de wet”, op 15 januari 2013 dus. Bij een eventuele verkoop of bedrijfsoverdracht is het voor een potentiele koper in principe verboden om pelsdieren te houden, behoudens bijzondere omstandigheden en voorwaarden waarvan de problematiek (gedeeltelijk) is behandeld door mr. H.A. (Rianne) Verbakel-van Bommel in de uitgave van dit tijdschrift van november/december 2013.

De maatstaf

De maatstaf van de heffing van OZB is gebaseerd op een door de betreffende gemeente vastgestelde (plaatselijke) verordening, welke verordening op haar beurt weer gebaseerd is op de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). In de Wet WOZ is bepaald dat de waarde wordt bepaald “op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen”. Kort gezegd dus: de waarde in het economische verkeer. Het betreft het bedrag dat de hoogste bieder ervoor zou willen betalen.

Uit de rechtspraak met betrekking tot de WOZ volgt dat bij de waardering ook rekening moet worden gehouden met sloopkosten en asbestverwijdering. Voor een bezwaar tegen de WOZ-beschikking is dit ook een belangrijk argument, zeker gezien het feit dat een potentiële koper van een pelsdierenhouderijlocatie eventueel aanwezige sheds en andere bedrijfsgebouwen die slechts dienstig zijn aan het houden van pelsdieren vanwege de Wet verbod pelsdierhouderij niet kan gebruiken en zou moeten slopen/saneren.

Bezwaar maken kan lonend zijn

Aangezien de WOZ-waarde die voor de verschillende belastingen en heffingen in 2014 gebruikt wordt, is gebaseerd op peildatum 1 januari 2013 is het zeker dit jaar belangrijk dat u kritisch kijkt naar uw WOZ-beschikking en OZB-aanslag.

Bezwaar maken tegen de jaarlijks door de gemeente afgegeven WOZ-beschikking kan voor u als pelsdierenhouder om meerdere redenen lonend zijn. Zo heeft een lagere WOZ-waarde direct tot gevolg dat u minder OZB betaalt. Ook de riool- en watersysteemheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde. Nog belangrijker is dat de WOZ-waarde van invloed is op de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en onder omstandigheden ook op de schenk- en erfbelasting.

Een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking kan succesvol zijn als deze de juiste argumenten bevat. Uit de rechtspraak volgt dat een gemeente haar uitspraak op bezwaar goed moet motiveren en tijdens de behandeling van het bezwaar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen.

Aanbeveling

Inmiddels wijst onze praktijk uit dat bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking bij  pelsdierenhouderijen met een juiste aanpak succesvol kan zijn. Omstreeks deze tijd valt bij u de jaarlijkse WOZ-beschikking en de OZB-aanslag weer op de deurmat. Als u bezwaar wilt maken is het raadzaam om contact op te nemen met een specialist voor advies op maat in uw specifieke bedrijfssituatie. Het is namelijk van belang dat bij de motivering van uw bezwaar alle relevante feiten en juridische argumenten worden vermeld en er rekening wordt gehouden met eventuele bijkomende effecten.

mr. M.M.F. (Marleen) van den Wittenboer                        

Juriste bij Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau te Uden

Tel. 0413-241060

Bronvermelding: Blad de Pelsdierenhouder, NFE Editie mrt 2014