Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
publicaties
Publicaties

Bewijslast is een zware last

Een van de voordelen van eigen baas zijn, is dat je zelf kunt kiezen met wie je zaken doet. En als de relatie niet botert, dan heb u zelf de vrijheid om te kiezen voor een andere. Dat geldt dan in bijna alle gevallen. Want een zakenrelatie waar u gedwongen bent mee te dealen is die met de belastinginspecteur. En laat dit nu net een zakenrelatie zijn waarin het vaker niet dan wel botert. Het is net als met water en vuur, dat botst als een natuurlijk proces. Een ieder heeft zijn eigen belangen te behartigen en die belangen lopen doorgaans niet parallel aan elkaar. Aldus kunnen over veel zaken discussie tussen de belastinginspecteur en de belastingplichtige ontstaan.

Voor u als belastingplichtige is het uitermate vervelend wanneer u er niet uitkomt met de belastinginspecteur. U heeft geen zekerheid over uw fiscale positie. Dit betekent dat u of zich neerlegt bij het standpunt van de belastinginspecteur of u gaat dit betwisten.

In de eerste situatie wordt uw fiscale positie nadeliger. U wordt een voordeel ontnomen waar u meent recht op te hebben, geen fijne keuze. In de tweede situatie betekent dit dat u een tijdrovende en vaak kostbare procedure moet gaan voeren. Eerst een bezwaarprocedure tegen een andere belastinginspecteur dan die uw standpunt niet deelt en vervolgens, als ook deze collega niet kan worden overtuigd, een procedure voor de belastingrechter. Een procedure die u eerst bij de rechtbank, vervolgens bij het gerechtshof en tot slot bij de Hoge Raad kan brengen.  Definitieve uitspraak vele jaren later en vele euro’s armer voor de adviseur die u in hebt moeten inschakelen. En dan is het uiteindelijk ook nog maar afwachten of u gelijk heeft gekregen. Want gelijk hebben is nog niet altijd hetzelfde als gelijk krijgen!

Bij een geschil met de belastinginspecteur is een belangrijke vraag wie iets moet bewijzen. Het maakt echt een belangrijk verschil wanneer u de bewijslast heeft of deze bij de belastinginspecteur ligt. Bij belastingverminderende omstandigheden, zoals aftrekposten en vrijstellingen, ligt de bewijslast bij u. Bij belastingvermeerderende omstandigheden ligt de bewijslast bij de belastinginspecteur. 

Pas geleden verschilde mijn cliënt en ik nog met een belastinginspecteur van mening over de vraag of liquide middelen (een goed gevulde bankrekening) op de balans van het bedrijf noodzakelijk werden aangehouden voor toekomstige investeringen (ons standpunt) of dat er sprake was van overtollige liquide middelen die naar het privévermogen moeten worden overgebracht en daar in box 3 belast worden (standpunt belastinginspecteur). Wanneer de liquide middelen tot het privévermogen behoren zijn ook de vrijstellingen van de schenk- en erfbelasting die gelden ten aanzien van ondernemingsvermogen, niet meer van toepassing. Het belang van deze kwestie kan dus groot zijn bij een groot geldbedrag op de bankrekening.

In dit geschil met de belastinginspecteur over de overtollige liquide middelen brachten wij een aantal argumenten naar voren waarom de middelen niet overtollig waren en was het aan de belastinginspecteur om te bewijzen dat wij daarbij de grenzen van de redelijkheid – het toetsingscriterium voor het aanhouden van liquide middelen – overtraden. Hij vond immers dat er meer belasting moest worden geheven.

In dit geval konden wij voldoende aannemelijk maken dat er in de toekomst nog een aantal investeringen op stapel stonden en slaagde de belastinginspecteur er vervolgens niet in de belastingrechter mee te krijgen in zijn standpunt dat een en ander twijfelachtig was en dat wij de grenzen van de redelijkheid zouden hebben overtreden.

Gewonnen en dat maakt het achteraf altijd een goede keuze om te gaan procederen. Vooraf is dat moeilijk. Is het een principekwestie? Hoe groot is het belang? Wat zijn de verwachte kosten van de adviseur? Natuurlijk blijft het een lastige keuze omdat de kans op een goede afloop moeilijk is in te schatten. Maar wie nadenkt over procederen moet van te voren altijd goed beoordelen wat zijn bewijspositie is. Want die is van groot belang om als je gelijk hebt, dat ook te krijgen!

mr. E. Marcus RB, 28 juni 2017

http://www.boerenbusiness.nl/bloggers/erik-marcus/blog/10875013/bewijslast-is-een-zware-last